Prezime, očevo ime, ime PIACKOV JANETA NASTO
Godina rođenja 12
Narodnost Makedonac
Opština KOČANI
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 010750
Datum puštanja 090551
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna