Prezime, očevo ime, ime PROSEVSKI VLADE ANGEL
Godina rođenja 191130
Narodnost Makedonac
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 121151
Datum puštanja 120555
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna