Prezime, očevo ime, ime ŠENJUG JURAJ SILVESTER
Godina rođenja 22
Narodnost Hrvat
Opština KRAPINA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 100250
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna