Prezime, očevo ime, ime TAUŠANSKI DESPOTA NIKOLA
Godina rođenja 090609
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 210451
Datum puštanja 210455
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna