Prezime, očevo ime, ime VELIČKOVSKI SARDOV TRIFUN
Godina rođenja 010610
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 111050
Datum puštanja 240351
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne