Prezime, očevo ime, ime FETAU AĆIFA ENVER
Godina rođenja 140811
Narodnost Albanac
Opština DEBAR
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 100852
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna