Prezime, očevo ime, ime HEDVEGI ANTONA ANA
Godina rođenja 210415
Narodnost
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 361051
Datum puštanja 61055
Organ KOS JNA
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 74 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna