Prezime, očevo ime, ime KOTARSKI DIONIS RUDOLF
Godina rođenja 6
Narodnost Hrvat
Opština KRAPINA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 61148
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 11 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna