Prezime, očevo ime, ime MAMUČISKI EFTIMA ATANAS
Godina rođenja 270304
Narodnost Makedonac
Opština BEROVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 301049
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna