Prezime, očevo ime, ime PLEĆAŠ SIME AVRAM
Godina rođenja 031025
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 110352
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna