Prezime, očevo ime, ime PROTULIPAC PETAR JOSIP
Godina rođenja 22
Narodnost Hrvat
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 290150
Datum puštanja 050551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna