Prezime, očevo ime, ime REBA DANILA JANKO
Godina rođenja 140323
Narodnost Hrvat
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 031150
Datum puštanja 031155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna