Prezime, očevo ime, ime ROMANOV STJEPANA ALEKSANDAR
Godina rođenja 171224
Narodnost Rus
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 160349
Datum puštanja 221251
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 42 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna