Prezime, očevo ime, ime SABADOŠ MATE JOSIP
Godina rođenja 15
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 240549
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna