Prezime, očevo ime, ime SELIM ŠADIKA ŠUKRI
Godina rođenja 130812
Narodnost Albanac
Opština DEBAR
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 150852
Datum puštanja 150855
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna