Prezime, očevo ime, ime BOLF PETRA PETAR
Godina rođenja 090424
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 300151
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna