Prezime, očevo ime, ime ŠABIĆ NIKOLE JOSIP
Godina rođenja 060119
Narodnost Hrvat
Opština SUBOTICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 170751
Datum puštanja 300754
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna