Prezime, očevo ime, ime ŠTRAFELA FRIDERIKA IVAN
Godina rođenja 021212
Narodnost Slovenac
Opština PTUJ
Srez MARIBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 250550
Datum puštanja 250555
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna