Prezime, očevo ime, ime UDVARI ŠANDOR FERDO
Godina rođenja 300909
Narodnost Mađar
Opština KRIŽEVCI
Srez KRIŽEVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130251
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna