Prezime, očevo ime, ime ZAFIROVSKI DIMITRIJE LAZO
Godina rođenja 010223
Narodnost Makedonac
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 221251
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna