Prezime, očevo ime, ime BUNETA PETAR ALEKSANDAR
Godina rođenja 051220
Narodnost Hrvat
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220349
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna