Prezime, očevo ime, ime CEKIĆ BLAGOJA ANETA
Godina rođenja 100318
Narodnost Makedonac
Opština STRUMICA
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 141150
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna