Prezime, očevo ime, ime DAMJANOVSKI JAĆIMA JONČE
Godina rođenja 150924
Narodnost Makedonac
Opština KIČEVO
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 150251
Datum puštanja 11253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna