Prezime, očevo ime, ime ANDONOVSKI TRAJKO DIMITRIJE
Godina rođenja 170326
Narodnost Slovenac
Opština KRATOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 30750
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna