Prezime, očevo ime, ime DRAGIŠIĆ ĐUKE SIMO
Godina rođenja 110425
Narodnost Srbin
Opština GRAČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 160451
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 54 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna