Prezime, očevo ime, ime ĐOJOKOVIĆ MILANA BOŽIDAR
Godina rođenja 250223
Narodnost Srbin
Opština BELČIŠTA
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 161049
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna