Prezime, očevo ime, ime ĐORĐEV MITE KIRO
Godina rođenja 120428
Narodnost Makedonac
Opština KRIVA PALANKA
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 171250
Datum puštanja 200851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna