Prezime, očevo ime, ime GEORGIEV GLIGORA JOVAN
Godina rođenja 130931
Narodnost Makedonac
Opština PEHČEVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 260252
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna