Prezime, očevo ime, ime GRAMATIKOVSKI MANE TRAJKO
Godina rođenja 150620
Narodnost Makedonac
Opština KRIVA PALANKA
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 201051
Datum puštanja 260456
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna