Prezime, očevo ime, ime HRISTOV DONA DIVANIŠ
Godina rođenja 95
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 290550
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna