Prezime, očevo ime, ime HRISTOVSKI MILAN ALEKSANDAR
Godina rođenja 90921
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 281253
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna