Prezime, očevo ime, ime HRISTOVSKI STEVANA ATANAS
Godina rođenja 100499
Narodnost Makedonac
Opština RESEN
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 290550
Datum puštanja 281251
Organ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna