Prezime, očevo ime, ime IVANOV VIKTORIJA ALEKSANDAR
Godina rođenja 270221
Narodnost Makedonac
Opština KRATOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 100251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna