Prezime, očevo ime, ime IVANOVIĆ MATE JOSIP
Godina rođenja 300530
Narodnost
Opština SLAVONSKA POŽEGA
Srez SLAVONSKA POŽEGA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 251155
Datum puštanja 291160
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna