Prezime, očevo ime, ime JAČKA IVANA SLAVKO
Godina rođenja 10721
Narodnost Hrvat
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 40151
Datum puštanja 310152
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna