Prezime, očevo ime, ime JAGODIĆ PETRA DUŠAN
Godina rođenja 141118
Narodnost Srbin
Opština SLAVONSKA POŽEGA
Srez SLAVONSKA POŽEGA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 211250
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna