Prezime, očevo ime, ime JELIĆ BOŽIDARA DUŠAN
Godina rođenja 25
Narodnost Hrvat
Opština VARAŽDIN
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220749
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 23 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna