Prezime, očevo ime, ime KARLOVIĆ IVANA RADE
Godina rođenja 80922
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 250249
Datum puštanja 41152
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna