Prezime, očevo ime, ime KIŠ VILJEMA PAVLE
Godina rođenja 160617
Narodnost Mađar
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 50550
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna