Prezime, očevo ime, ime BALAJ BEĆIRA KOSOVA
Godina rođenja 070120
Narodnost Albanac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 080652
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna