Prezime, očevo ime, ime KOVIĆ ANTONA ANTON
Godina rođenja 90627
Narodnost Slovenac
Opština KAMNIK
Srez LJUBLJANA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 300351
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna