Prezime, očevo ime, ime LAZAR KONRADA KONRAD
Godina rođenja 150222
Narodnost Slovenac
Opština ROGATICA
Srez GORAŽDE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 60251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna