Prezime, očevo ime, ime LJOROVSKI GEORGIJA PANDO
Godina rođenja 31021
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 291149
Datum puštanja 231159
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna