Prezime, očevo ime, ime MACUH ANTONA ANTON
Godina rođenja 70609
Narodnost Slovenac
Opština CELJE
Srez CELJE
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 80453
Datum puštanja 250155
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna