Prezime, očevo ime, ime MANCE ANTONA ANTON
Godina rođenja 170113
Narodnost Hrvat
Opština SLAVONSKI BROD
Srez SLAVONSKI BROD
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120649
Datum puštanja 40751
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne