Prezime, očevo ime, ime MARKE RIZE DŽETAN
Godina rođenja 180510
Narodnost Albanac
Opština DEBAR
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 170550
Datum puštanja 170555
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 11 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna