Prezime, očevo ime, ime MIKOR MATE MIŠKO
Godina rođenja 150916
Narodnost Hrvat
Opština KOPRIVNICA
Srez KOPRIVNICA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 150949
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna