Prezime, očevo ime, ime OBRAZOVIĆ GLIŠA SAVO
Godina rođenja 070225
Narodnost Srbin
Opština SLAVONSKA POŽEGA
Srez SLAVONSKA POŽEGA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 071049
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna