Prezime, očevo ime, ime PAGADUR VINKA JOSIP
Godina rođenja 010328
Narodnost Hrvat
Opština SLAVONSKA POŽEGA
Srez SLAVONSKA POŽEGA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 261151
Datum puštanja 040754
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna